ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 (สีชมพู)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2511
งบประมาณ : 320,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (สีเขียว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 554,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 (สีเหลือง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 1,640,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 (สีฟ้า)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 4,332,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 (สีแสด)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 3,400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 824,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน แบบองค์การบริหารจังหวัด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 65,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร แบบสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 170,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด ห้องประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 950,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนพยาบาล แบบสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 1,320,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 86,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 240,884.74
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 110,831
เพิ่มเติม..