ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 203  ถนนเทศบาล 16  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  3 0 1 3 0    โทร 044-311-326   โทรสาร 044-311-326  ก่อตั้งครั้งแรกที่กองวัคซีนและเซรุ่ม  หมู่ที่ 11  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนปากช่องวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2491  โดยสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีครูคนแรกคือ นางพเยาว์   โชติเสน
     พ.ศ.2498  ร.ม.ว.หญิงเติมแสงไข  กรรณสูตร  ได้ยกที่ดินจำนวน 11 ไร่  2 งาน  53 ตารางวา  ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  ให้กองวัคซีนและเซรุ่ม  ได้ก่อสร้างอาคารหลังแรกขึ้น โดยใช้งบประมาณ 200,000 บาท  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา  ตามนามของหม่อมราชวงศ์หญิงเติมแสงไข  กรรณสูตร
     พ.ศ.2508  กองวัคซีนและเซรุ่มได้โอนกิจการโรงเรียนทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2508  โดยมีอาคารที่ได้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2498  จำนวน 1 หลัง  และบ้านพักครู 1 หลัง  ปัจจุบันอาคารทั้งสอง ได้ถูกรื้อถอนหมดแล้ว  ในการดำเนินงาน  กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ตามสภาพความเปลี่ยนแปลง
     พ.ศ.2508  ทางราชการแต่งตั้งนางสาวเฉลยพจน์   พงศ์สนิท  เป็นครูใหญ่คนแรกจนเกษียณอายุราชการ ในปี 2523
     พ.ศ.2523  ทางราชการแต่งตั้งนายหอมบุญชู   นรินทร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ และได้ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ.2531
     พ.ศ.2531  ทางราชการแต่งตั้งนายยุทธศิลป์  ฐาปนะกุล มาดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     พ.ศ.2523  โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
     พ.ศ.2533  โรงเรียนได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
     พ.ศ.2534  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     พ.ศ.2535  นายยุทธศิลป์  ฐาปนะกุล  ได้ลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นางราณี  โอชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
     พ.ศ.2536  ทางราชการแต่งตั้งนายสุคนธ์  จิตมั่น  มาดำรงค์ตำแหน่งแทน
     พ.ศ.2546  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
     พ.ศ.2553  นายสุคนธ์  จิตมั่น เกษียณอายุราชการ  นางไฉน  นาใจแก้ว  รองผู้อำนวยการฯ  ได้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
     พ.ศ.2553  ทางราชการแต่งตั้งนายประสิทธิ์   ด่านกระโทก มาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการ
     พ.ศ.2555  นายประสิทธิ์  ด่านกระโทก  เกษียณอายุราชการ  นางไฉน  นาใจแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
     พ.ศ.2555  ปลายปี  นายปราโมทย์   เนื่องฤทธิ์  ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
     ปัจจุบันโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา  เปิดทำการสอนในระดับการศึกษาภาคบังคับ  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3