ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ Vision
โรงเรียนดี มีคุณภาพ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนานักเรียน เก่ง ดี มีทักษะอาชีพ สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมบุคลากรมืออาชีพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
 
ปรัชญาโรงเรียน
"การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม"