ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
3. สนับสนุนการจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4. น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
5. ส่งเสริมการสอนแบบคิดวิเคราะห์
6. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
เป้าหมาย
1. โรงเรียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.รอบ 4
2. ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันในประชุาคมอาเซียน
3. นักเรียนสุขภาพแข็งแรง
4. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ