ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561   (10 ธันวาคม 2561)
 ชั้น ห้องเรียน   จำนวน
อนุบาลปีที่ 1  2  51
อนุบาลปีที่ 2  3 77
อนุบาลปีที่ 3  3  80
รวม  8  208
ประถมศึกษาปีที่ 1  3  79
ประถมศึกษาปีที่ 2  3  85
ประถมศึกษาปีที่ 3  3  81
ประถมศึกษาปีที่ 4  3  89
ประถมศึกษาปีที่ 5  2  81
ประถมศึกษาปีที่ 6  3  81
รวม  17  496
มัธยมศึกษาปีที่ 1  3  115
มัธยมศึกษาปีที่ 2  3  90
มัธยมศึกษาปีที่ 3  3  66
รวม  9  271
 รวมทั้งสิ้น 34 975