ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผ่นพับโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 122
รายงานประจำปีการศึกษา 2558 (SAR) 136
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการวิเคราะห์และสร้างข้อสอบตามแนว O-NET รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 735.5 KB 354
ร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรมศูนย์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.25 KB 271
sar บุคคล แก้ไขเพิ่มเติม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 227.59 KB 405
โลโก้แนบข้อมูลโรงเรียนในระบบดูแล JPEG Image ขนาดไฟล์ 6.81 KB 279
แนวทางประเมินคุณภาพ(5) แนวทางการพัฒนาระบบการประกันฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 294
แนวทางประเมินคุณภาพ(4) แนวทางประเมินคุณภาพปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 303
แนวทางประเมินคุณภาพ(3) ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.29 KB 437
แนวทางประเมินคุณภาพ(2) แนวทางประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 242
แนวทางประเมินคุณภาพ(1) ประกาศมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 208
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม8 การพัฒนาคุณภาพ ต่อเนื่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 254
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม7 แก้ไขเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 210
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม7 การจัดทำรายงานประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 247
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม6 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 227
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม5 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 268
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 215
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 214
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม2 การกำหนดมาตรฐาน 255
แนวทางประกันคุณภาพภายในเล่ม1 แนวทางพัฒนาระบบการประกันฯ 225
ข้อประชุมครู/บุคลากร ครั้งที่ 1/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 3661
ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 277
รายการอบรมสัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 333
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 215 KB 341
ระเบียบวาระการประชุม 300
มาตรฐานภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 3310
ภารกิจประจำวันของดรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 267
ตารางปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 367
การทบทวนภาระงานที่ได้รับมอบหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 369
sar บุคคล 55 Word Document ขนาดไฟล์ 222.6 KB 1100