ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผ่นพับโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 66
รายงานประจำปีการศึกษา 2558 (SAR) 98
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการวิเคราะห์และสร้างข้อสอบตามแนว O-NET รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 735.5 KB 318
ร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรมศูนย์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.25 KB 234
sar บุคคล แก้ไขเพิ่มเติม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 227.59 KB 368
โลโก้แนบข้อมูลโรงเรียนในระบบดูแล JPEG Image ขนาดไฟล์ 6.81 KB 236
แนวทางประเมินคุณภาพ(5) แนวทางการพัฒนาระบบการประกันฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 222
แนวทางประเมินคุณภาพ(4) แนวทางประเมินคุณภาพปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 248
แนวทางประเมินคุณภาพ(3) ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.29 KB 318
แนวทางประเมินคุณภาพ(2) แนวทางประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 202
แนวทางประเมินคุณภาพ(1) ประกาศมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 166
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม8 การพัฒนาคุณภาพ ต่อเนื่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 213
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม7 แก้ไขเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 171
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม7 การจัดทำรายงานประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 206
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม6 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 189
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม5 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 228
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 175
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 175
แนวทางการประกันคุณภาพเล่ม2 การกำหนดมาตรฐาน 215
แนวทางประกันคุณภาพภายในเล่ม1 แนวทางพัฒนาระบบการประกันฯ 190
ข้อประชุมครู/บุคลากร ครั้งที่ 1/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 3616
ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 236
รายการอบรมสัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 295
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 215 KB 305
ระเบียบวาระการประชุม 262
มาตรฐานภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 2753
ภารกิจประจำวันของดรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 231
ตารางปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 320
การทบทวนภาระงานที่ได้รับมอบหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 332
sar บุคคล 55 Word Document ขนาดไฟล์ 222.6 KB 1058