ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเฉลยพจน์ พงศ์สนิท
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายหอมบุญชู นรินทร์
ตำแหน่ง : อาจาร์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธศิลป์ ฐาปนะกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสุคนธ์ จิตมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 9
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ด่านกระโทก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555