ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้ (อ่าน 602) 05 ม.ค. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 348) 04 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธ (อ่าน 364) 04 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา เรื่อง โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย (อ่าน 522) 17 มี.ค. 62
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 774) 17 มี.ค. 62
ประกวดราคาซื้อซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding (อ่าน 548) 17 มี.ค. 62
ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางอาคารเรียน๒๑๒.ล.๕๗-ก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding) (อ่าน 755) 12 ธ.ค. 60
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (อ่าน 746) 12 ธ.ค. 60
รายงานประจำปีการศึกษา (SAR) 2559 (อ่าน 1605) 07 พ.ค. 60