ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางอาคารเรียน๒๑๒.ล.๕๗-ก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding)
  โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวิทยา มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางอาคาร เรียน๒๑๒.ล.๕๗-ก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคา ครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๗๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกลานเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) .....คลิกอ่านรายละเอียด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 754 ครั้ง