ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
       โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวิทยา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "โรงเรียน" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง กอสราง กอสรางอาคารเรียน๒๑๒.ล.๕๗-ก ณ โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวิทยา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ .....คลิกอ่านต่อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 745 ครั้ง