ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา เรื่อง โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย
1. โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงเรียนอย่างเด็ดขาดทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมถึงการเข้ามาใช้สถานที่ของบุคคลภายนอก ในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานประเพณี
2. โรงเรียนสนับสนุนการสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่
3. โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ หรือหากยังเลิกสูบไม่ได้ต้องไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน หรือไม่สูบบุหรี่ต่อหน้านักเรียน หรือไม่สูบบุหรี่ในขณะแต่งเครื่องแบบราชการ
4. โรงเรียนสนับสนุนการพิจารณารับพนักงานหรือลูกจ้าง หรือผู้ประกอบการร้านค้าที่ไม่สูบบุหรี่ เข้ามาทำงานในโรงเรียนลำดับแรก
5. โรงเรียนสนับสนุนให้มีมาตรการป้องกันผู้สูบบุหรี่รายใหม่
6. โรงเรียนสนับสนุนให้มีกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้ โดยการแสดงตัวว่าเป็นผู้สูบบุหรี่ไม่ถือว่าเป็นความผิด แต่พบว่าการสูบบุหรี่ในโรงเรียนจะต้องได้รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน
7. โรงเรียนสนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนรอบโรงเรียนในการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ และผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดูและช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
8. ครูทุกคนสอดแทรกความรู้เรื่องบุหรี่และกลยุทธท์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาของตนเองทุกภาคเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 521 ครั้ง