ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสิดาพรรณ แสนประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางแสงอรุณ ว่องวัฒนากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุจิตรา ศรีสุพัฒนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสุภัตยา ธีระวานิชย์
ครู ชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอลิสา เผนโคกสูง
ครู ชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวเพ็ญสุภา จันสันเทียะ
ครู

นางสาวนิตยา ดีนวนพะเนา
ครู

นางสาวเยาวลักษณ์ สุขสบาย
ครูอัตราจ้าง