ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา บุญสูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจินตนา ต่อโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทิวาพร เสาศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางบุบผา ทองเหลื่อม
ครู ชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิชชุตา มิระสิงห์
ครูชำนาญการ

นางสาวสร้อยลัดดา แดขุนทด
ครูผู้ช่วย