ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงประกายดาว ภูทาวัน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุภางค์ ลิขิตสันติธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนภา ศรีเงินยวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสายม่าน สุภิมารส
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุภรดา ตรงดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจันทร์ฉาย โพธิอาภา
ครู ชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธันยนันท์ พุดขุนทด
ครูผู้ช่วย

นาวสาวนุชทินันทน์ ศิริรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวดารุณี อุคำพันธ์
ครูผู้ช่วย