ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุพิน ทาสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสมพร ภิรมย์ชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพรทิพย์ นึกอุ่นจิตร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางดวงเดือน เเสงวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวขวัญฤดี ปานพิมพ์
ครูผู้ช่วย