ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจินตนา จิตมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวศิริพร จำปาหวาย
ครูผู้ช่วย