ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปรัชญา ปัญญารส
ครู

นายวงกต ชุมศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3