ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมโรงเรียนเรียนรวม

นางสาวสายม่าน สุภิมารส
ครูเชียวชาญพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมโรงเรียนเรียนรวม

นางสาวพิมานมาศ รักนาค
ครูพี่เลี้ยง