ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมโรงเรียนเรียนรวม

นางสาวสายม่าน สุภิมารส
ครูเชียวชาญพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมโรงเรียนเรียนรวม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพิมานมาศ รักนาค
ครูพี่เลี้ยง