ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวัชรพัฒน์ ศรีคำเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจันทร์ฉาย โพธิอาภา
ครู ชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายทรงวุฒิ มัททะปาโท
ครู