ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเรณู ปรางค์ชัยเวศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางมัลลิกา รามะมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพลอยประภัสร์ สุขารมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอันธิกา เผยศิริ
ครูผู้ช่วย