ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางราณี โอชา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-8497918
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ บุญช่วยสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-2509499
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดประสิทธิ์ ศรีสว่าง (ภทฺรจิตโต)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระพิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 085-7219509
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร เพ็งขาว
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 081-9766557
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศ พาหิระ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-5477115
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ เพ็งขาว
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 081-4701914
ชื่อ-นามสกุล : นางพอดี ใบกุหลาบ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-6288203
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพิศ พิชิตพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-8774689
ชื่อ-นามสกุล : นางชวนพิศ จิรสุวรรณพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-8976767
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์วงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 084-0372801
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา ชัยวิสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-5939896
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโรจณีย์ เดือนแจ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร : 089-8475276
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล ลีละกานต์พจน์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :