ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภาพตะวัน นิ่มมาระดี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริศรา ธรรมเกาะ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปภัสวรรณ ก้อนสูงเนิน
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยจักร
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลิสรา กลัดสูงเนิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าเวรวันจันทร์
ระดับชั้น : มัธมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพล จันพิมาย
ตำแหน่ง : หัวหน้าเวรวันอังคาร
ระดับชั้น : มัธมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกวลิน ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าเวรวันพุธ
ระดับชั้น : มัธมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธีรดา พุ่มพวง
ตำแหน่ง : หัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี
ระดับชั้น : มัธมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติมา เหิดขุนทด
ตำแหน่ง : หัวหน้าเวรวันศุกร์
ระดับชั้น : มัธมศึกษาปีที่ 3